De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Friesland Lease BV. Friesland Lease BV besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en houden van de inhoud.

Algemeen

www.frieslandlease.nl is de website van Friesland Lease B.V. (hierna: Friesland Lease). De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Friesland Lease. Daarnaast besteedt Friesland Lease de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en houden van de inhoud.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheim worden gehouden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden (of het vermoeden hiervan) dient u Friesland Lease hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Bescherming persoonsgegevens

Friesland Lease gebruikt alleen persoonsgegevens, die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Auteursrechten

Friesland Lease houdt het auteursrecht op de via de internetsite van Friesland Lease versterkte informatie, inclusief beeldmerken, logo`s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Friesland Lease mag zonder toestemming van Friesland Lease openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Friesland Lease en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schades inclusief winstderving, die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Friesland Lease aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. Defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het al dan niet functioneren van deze website;
  4. misbruik van de website;
  5. verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.