Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Vertrouwelijk

Friesland Lease behandelt al uw persoonsgegevens als vertrouwelijk. Friesland Lease heeft daarom verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Friesland Lease gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard. Daarnaast heeft Friesland Lease de toegang tot persoonsgegevens op een zodanige wijze verdeeld en beperkt dat alleen bevoegde medewerkers erbij kunnen. Bovendien hebben zij slechts toegang voor zover dat gezien hun taken, rollen en verantwoordelijkheden nodig is. Tevens houdt Friesland Lease er een logging- en wachtwoordbeleid op na om de toegang tot persoonsgegevens te kunnen monitoren en verder te beveiligen. Bovendien zorgt Friesland Lease ervoor dat het bewustzijn onder haar medewerkers van de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens hoog blijft door hier herhaaldelijk aandacht voor te vragen.

Doorgifte van uw gegevens

Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Friesland Lease zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zodat de nodige maat regelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving en jurisprudentie op het gebied van gegevensbescherming.

Wij helpen u graag op weg

Helaas is geen enkele maatregel gegarandeerd 100% veilig. Daarom heeft Friesland Lease een procedure om belanghebbenden te kunnen informeren mocht er zich ondanks alle maatregelen toch een inbreuk op de beveiliging voordoen. Die procedure voorziet ook in adequate maatregelen om de gevolgen van de inbreuk tot een minimum te beperken. Indien u zelf een inbreuk op de beveiliging signaleert, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Friesland Lease (info@frieslandlease.nl). Voor klachten of suggesties kunt hier terecht: www.frieslandlease.nl/contact/klacht-melden.

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

 
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies