Duurzaamheidseisen Friesland Lease

Bij Friesland Lease staat ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal. Duurzaamheid en MVO vormen voor ons geen eenmalige activiteiten, maar een voortdurend proces. Door ze te integreren in onze bestaande beleidsstructuur en dagelijkse bedrijfsvoering streven we naar een zo groot mogelijke impact. 

We erkennen dat het vinden van een balans tussen economische groei en zorg voor het milieu, toekomstige generaties, ethische en sociale aspecten een positief effect heeft op alle betrokken partijen. Friesland Lease kan deze uitdaging alleen waarmaken met uw inzet en wil zich bewuster worden van de leverancierskeuze door uitsluitend leveranciers te selecteren die onze doelen delen

De MVO-zelfverklaring voor leveranciers is gestructureerd aan de hand van de belangrijkste MVO-kernthema’s voor Friesland Lease en haar relaties.

Elk kernthema bestaat uit een of meerdere indicatoren. Per indicator is er een stelling geformuleerd met verschillende antwoordopties.

Als leverancier kunt u de stelling die van toepassing is op zijn organisatie aanvinken en deze eventueel onderbouwen.

Hieronder hebben wij onze eisen en wensen per indicator opgesteld, met als doel u als (potentiële) leverancier een helder beeld te geven van wat wij verwachten en waar we naar streven.

 

MVO en Friesland Lease

Friesland Lease werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met onze klanten en stakeholders. Ons doel is om een duurzame, economische, gezonde én vitale onderneming te zijn met een sterk toekomstperspectief. Wij beseffen dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische, sociale aspecten een positief effect heeft op alle betrokken partijen. Duurzaamheid en MVO wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in ons beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Download hier ons MVO Jaarverslag

Download hier onze beleidsverklaring

Bekijk hier onze uitstootreductie

Behoorlijk bestuur

Het bestuur van de organisatie laat zich aantoonbaar controleren en adviseren volgens minimaal de geldende lokale wetgeving. Waar zich dilemma’s kunnen voordoen op het vlak van ethiek, rechtvaardigheid, transparantie of vertrouwen stelt de organisatie eigen kernwaarden en bedrijfsprincipes op als hulpmiddel om de MVO-doelstellingen te realiseren. De organisatie zal in geval van afwijkingen van het eigen MVO-beleid en of overtredingen van wet- en regelgeving, al dan niet met door de overheid opgelegde sancties, toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

 

Gezondheid en veiligheid

De organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, direct omwonenden en derden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

 

Diversiteit en kansen

Leveranciers worden aangemoedigd om diversiteits- en inclusiviteitsdoelen na te streven. Ons inkoopbeleid geeft voorkeur aan leveranciers die zich inzetten voor diversiteit en gelijke kansen.

 

Gelijke behandeling

Leveranciers moeten een beleid hebben dat gelijke behandeling van alle werknemers bevordert, ongeacht geslacht, ras, religie of andere kenmerken.

 

Effecten op de samenleving

Leveranciers worden beoordeeld op hun sociale impact, zoals bijdragen aan lokale gemeenschappen en het verminderen van negatieve effecten op de maatschappij.

 

Gezondheid en veiligheid van consumenten

Producten moeten voldoen aan hoge normen voor consumentenveiligheid. Leveranciers moeten proactief informatie verstrekken over mogelijke gezondheidsrisico’s van hun producten.

 

Productinformatie

Leveranciers worden verplicht om nauwkeurige en begrijpelijke informatie te verstrekken over hun producten, inclusief herkomst en productiemethoden.

 

Privacy van klanten

Leveranciers moeten strikte privacyregels volgen en bescherming van klantgegevens waarborgen. Het delen van klantinformatie zonder toestemming is niet toegestaan.

 

Grondstoffen

Voorkeur gaat uit naar leveranciers die duurzame en ethisch geproduceerde grondstoffen leveren. Het verminderen van de milieu-impact van grondstoffen staat centraal.

 

Energie

Leveranciers worden aangemoedigd om energie-efficiënte productieprocessen te implementeren. Duurzame energiebronnen worden gestimuleerd in de toeleveringsketen.

 

Bijdrage aan het economisch systeem

Leveranciers worden aangemoedigd om bij te dragen aan lokale economieën en gemeenschappen. Eerlijke handelspraktijken en het ondersteunen van lokale arbeidskrachten worden gewaardeerd.